Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) dokumentum tartalmazza a www.kakasudvar.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online áruházban vásárló, Honlapra belépő felhasználó (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. Az ÁSZF tartalmazza továbbá a Honlapon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát, a Szolgáltató és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók, valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja, a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

A szerződés nyelve magyar.

A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

A Szolgáltató adatai

Cégnév:Kóta Viktória egyéni vállalkozó
Székhely:1035 Budapest, Veder u. 2. 4/10.
Levelezési cím:1139 Budapest, Szegedi út 9/b 2/13.
Telefon:+36-30-481-48-58
E-mail:info@kakasudvar.hu
Adószám:67754830-1-41
Nyilvántartási szám:50703526
Bankszámlaszám:HU79 1040 4065 8676 7172 8450 1002
Tárhely szolgáltató:BlazeArts Kft., 6090 Kunszentmiklós, Damjanich János u. 36,  admin@forpsi.hu

 

1. Alapvető rendelkezések

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja, hogy rá nézve a Honlap használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

A jelen ÁSZF 2019. január 1. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot. A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt köteles a Honlapon közzétenni.

2. A honlapon folytatott tevékenység

A Honlapon keresztül a Szolgáltató egyedi ajándékok kiskereskedelmi értékesítését végzi, valamint csomagküldő, internetes kereskedelmet folytat.  

A Szolgáltató kézműves élményt nyújtó eseményekre jegyet értékesít, melyeknek során a Vásárló a KakasUdvar vezetőjének segítségével, iránymutatásával egy kézműves terméket készít el. 

2.1 Megvásárolható termékek köre

2.1.1. Ajándék tárgyak

A Honlapon keresztül egyedi ajándék tárgyakat rendelhet a Vásárló, valamint előre elkészített mintákból választhat. Minden esetben a termék a vevő személyes igényei szerint kerül legyártásra a megrendelést követően.

A Honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását és a termékekről fotót jelenít meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Honlapon megjelenő kép és a termék tényleges kinézete miatti különbözőség miatt.

A webáruházban megvásárolható termékek csak a Honlapon keresztül rendelhetőek meg.

A Vásárló tudomásul veszi, hogy az egyedi grafikaszerkesztési és módosítási igények alapján elkészült grafikák a Szolgáltató tulajdonát képezik, az eredeti fájlok átadását a Szolgáltató külön díjhoz kötheti. A Honlapon megrendelt és legyártott termékek grafikáit marketing célokra (web, közösségi oldalak, hírlevél, egyebek…) felhasználhatja a Szolgáltató, ahhoz a Vásárlótól külön engedélyre nincs szükség.

A Honlapon megjelenített termékek vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra. Erről a 4.3 Termékek ára pontban található bővebb információ.

2.1.2. Események

A Honlapon megtalálható több Esemény és ahhoz rendelve az Eseményen készülő kézműves termék képe, ezeket a Honlap működtetője határozza meg, a Vásárló a megadott lehetőségek közül választ időpont, helyszín, kép és elérhetőség alapján.

A Honlapon a Szolgáltató részletesen feltünteti az Esemény nevét, az esemény alatt elkészíthető termék megnevezését és képét, az esemény leírását, időpontját, időtartamát, helyszínét, elérhető létszámát.

A Honlap működtetője semmilyen felelősséget nem vállal azért, hogy az Eseményen a Vásárló által elkészített termék olyan, vagy hasonló minőségű legyen, mint a Honlapon az Eseménynél található képen.

A festék, a ragasztó, a fa alapanyagok erezete és árnyalata, az eszközök, a kötény alkalmanként változhat, előzetes figyelmeztetés nélkül.

Az Események időpontja, helyszíne változhat, erről a Szolgáltató legalább 48 órával az esemény előtt értesíti az Eseményre jegyet váltott Vásárlókat. Ez alól csak Vis Maior esetben van kivétel.

A Szolgáltató törekszik arra, hogy a meghirdetett időben induljon és három óra alatt záruljon az esemény, azonban az időkeret esetenként változhat.

A Szolgáltató Eseményeire a megérkezés maximum 15 perccel korább lehetséges. Ennél korábbi érkezés esetén a Szolgáltató nem tudja biztosítani a helyszínt a Vásárló számára, mivel az zavarhatja az előkészületekben.

Az Eseményekről történő késés a Vásárló számára nem megengedett. Maximum 15 perccel a meghirdetett kezdés időpontját követően a Szolgáltató nem köteles biztosítani a Vásárlónak a becsatlakozást. Késés esetén a Szolgáltatónak nem kötelessége visszatéríteni a részvételi díjat vagy új időpontot felajánlani.

Az Eseményről kép- és hangfelvétel készül, melyet a Szolgáltató marketing célokra használhat. Amennyiben a Vásárló nem járul hozzá, hogy a róla készült felvételeket a Szolgáltató felhasználja, úgy az Esemény helyszínén, valamint írásban is jelezze a Szolgáltatónak az info@kakasudvar.hu e-mail címen.

Az Eseményen elkészített termékeket szerzői jogok védik. Jogszerűtlen azokat a Szolgáltató engedélye nélkül másolni, sokszorosítani, felhasználni.

A Honlapon megjelenített Események jegyára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve. 

Az Eseményen elkészített termék elszállításáról a Vásárló gondoskodik.

2.1.2.1. Események lemondása/módosítása

A megrendelt esemény értékének befizetését követően a Szolgáltató nem téríti vissza a befizetett díjat lemondás esetén.

A Vásárló az Eseményt írásban az info@kakasudvar.hu e-mail címen, legkésőbb az eseményt megelőző 72 óráig tudja módosítani. Egyszeri időpont módosításra van lehetőség, amely a következő hat hónap bármelyik azonos árban meghirdetett eseményén felhasználható. Ha a Vásárló olyan helyettesítő Eseményt választ, melynek az ára magasabb, mint az eredetileg lefoglalt Eseményé, akkor azt az árkülönbözet megfizetését követően megteheti. Ez abban az esetben változik, ha a Szolgáltató nem szervez Eseményt a megadott időtartamon belül.
Ha a Vásárló az Esemény kezdőpontja előtt 72 órával nem módosítja az eseményt, úgy módosítási szándékát nem áll módunkban elfogadni.

Az Eseményeken a minimum létszám 5 fő, ennél kevesebb foglalás esetén a foglalkozások lemondásra kerülhetnek a Szolgáltató részéről. Erről az érintett Vásárlót a Szolgáltató e-mailben értesíti, legkésőbb 12 órával az esemény megkezdése előtt. Ebben az esetben a Szolgáltató egy új időpontot vagy pénz visszatérítést ajánl fel a Vásárlónak.

2.1.2.2. COVID-19 rendelkezések

Amennyiben a COVID-19 járvány miatt hozott korlátozó rendelkezések miatt a Szolgáltató nem tarthatja meg az Eseményt, a már befizetett összegek visszatérítésre kerülnek.

Az Eseményen kézfertőtlenítőszert biztosítunk. Maszk használata kötelező, melyről a Vásárlónak kell gondoskodni. A Szolgáltató gondoskodik a résztvevők közötti megfelelő távolságról. Oltási/védettségi igazolvány nem kötelező a részvételhez.

3. Felhasználási feltételek

3.1 Felelősség

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért, valamint az általuk közzétett tartalmakért. Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

Amennyiben a Vásárló a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

3.1 ÁSZF Vásárló általi megsértésének következményei

Szolgáltató egyéb jogainak korlátozása nélkül, amennyiben a Vásárló megsérti a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket, úgy a Szolgáltató vele szemben jogosult figyelmeztetést küldeni a Vásárló részére, a Vásárló fiókját felfüggeszteni vagy törölni, időlegesen vagy véglegesen megszüntetni a Honlaphoz való hozzáférését, megakadályozni a Vásárló IP címét használó eszközök Honlaphoz történő csatlakozását, felkeresni a Vásárló internetszolgáltatóját a Honlaphoz való hozzáférés blokkolása érdekében, jogi eljárást indítani.

3.3 Engedményezés és jogátruházás

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait, illetve követeléseit másra átruházni. A Vásárló a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogásokra, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek.

A Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a Vásárló nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak, illetve követeléseinek átruházására.

3.4 Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.kakasudvar.hu domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Ha a Vásárló a Honlapon keresztül bármilyen tartalmat közzétesz, úgy arra vonatkozóan a Vásárló ingyenes, visszavonhatatlan, nem kizárólagos, területi és időbeli vagy egyéb korlátozás nélküli, korlátlan alkalommal gyakorolható, harmadik személynek átengedhető, átdolgozható, kép-vagy hangfelvételen rögzíthető, illetve számítógéppel vagy elektronikus adathordozóra másolható.

Amennyiben a jelen szerződés hatálya alatt engedélyezett felhasználási módok a szerződés hatálya alatt úgy változnak meg, hogy a szerződés megkötésekor ismert és a szerződésben engedélyezett felhasználási módok megvalósulását hatékonyabban, kedvezőbb feltételekkel vagy jobb minőségben teszik lehetővé, úgy a jelen szerződéssel megszerzett felhasználási jog e megváltozott, illetve kibővült felhasználási módokra is kiterjed.

Ha a Vásárló egyedi grafikát kér a termékre és a termékre kerülő grafikát/ábrát/logót a Vásárló küldi el a Szolgáltató részére, abban az esetben a Vásárló köteles megbizonyosodni a szellemi termék használatának jogszerűségéről és szerzői jog általi védettségéről. Szerzői vagy személyiségi jog sérülése esetén a felelősség kizárólag a Vásárlót terheli. Amennyiben a Szolgáltatót mégis ebből fakadón kár érné, az a Vevő köteles megtéríteni azt.

4. A honlapon történő vásárlás

4.1 Regisztráció

A Honlapon történő vásárlásnak nem feltétele az érvényes regisztráció, azonban Vásárlónak lehetősége van regisztrálni a Honlapon.

Vásárló, ha regisztrálni szeretne, akkor a „Profilom” menüponton belül a  „Fiókom” almenüpontra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével, majd a Honlap alján található „Regisztráció” gombra kattintást követően tud.  A regisztrációs felületen, következő adatokat szükséges megadni a Szolgáltató részére:

 • Felhasználónév
 • E-mail cím
 • Jelszó

Vásárlónak ezen a felületen van lehetősége továbbá bejelentkeznie a felhasználóneve és az ehhez tartozó jelszavának megadásával, amennyiben előzetesen ezekkel már elvégezte a regisztrációt.

A regisztráció elküldésével a Vásárló elfogadja jelen ÁSZF-et és az adatkezelési tájékoztatóban megtalálható információkat.

A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Vásárlót.

A sikeres regisztrációt követően, a Vásárló a Honlap tetején található „Profilom” menüpont alatt a belépési adatait megadva (e-mail cím vagy felhasználónév , jelszó) tud belépni a Honlapra. A Vásárlónak lehetősége van arra, hogy a Honlap elmentse a bejelentkezését és a következő alkalommal ne kelljen belépnie. Ezt a „Emlékezz rám” lehetőség kiválasztásával teheti meg.

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@kakasudvar.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató köteles 1 munkanapon belül gondoskodni a regisztráció törléséről. A Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.

A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Vásárló a felelős. Amennyiben Vásárló tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

A Vásárló vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

4.2 Megrendelés

A Honlapon keresztül a Vásárló megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre és Eseményekre.

A Vásárló a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek és Események között a Honlapon található termékkategória menüpontok (pl. faborítós könyvek) valamelyikére kattintást követően böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és Eseményt.

A Vásárlónak lehetősége van a Honlap tetején, illetve a “Termékkategóriák” felett bal oldalon található „Keresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre vagy Eseményre név szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék vagy Esemény megfelel a Vásárló keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. A keresés eredményeképpen a termékek és Események ugyanúgy jelennek meg, mint a fenti menüpontok esetén. Ugyanúgy lehetőség van lapozásra és a termék és Események részletes tulajdonságainak megtekintésére is.

A Vásárló a megrendelni kívánt termék és Események részletes jellemzőiről, áráról, illetve esetlegesen egyéb választható tulajdonságáról, a termék és Esemény nevére vagy a terméket vagy Eseményt ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.

A Vásárló a termék és Esemény jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba teszem” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és Eseményt és helyezheti kosarába.

Ha a Vásárló a „Kosárba teszem” gombra kattint, akkor a terméket vagy Eseményt mintegy lefoglalja. Ez azt jelenti, hogy a termék vagy Esemény 1 órás időtartamban a kosárban marad, azt addig más Vásárló a kosarába rakni nem tudja. Ha a Vásárló az adott terméket vagy Eseményt azonban nem veszi meg, akkor a termék vagy Esemény egy óra elteltével kikerül a kosarából és az más Vásárlók számára elérhetővé válik.

A kosár ikonra kattintva a Vásárlót a Kosár felületre navigálja a Honlap. A kosár tartalmát (a kiválasztott termék vagy Esemény darabszámát, és a megrendelés összegét) a Vásárló, a “Kosár” ikonra kattintva ellenőrizheti.

A kosár felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek vagy Események listáját, azok bruttó árát, valamint az összegző táblázat alján a megrendelés végösszegét. Itt tudja megadni termékek esetén a szállítás módját is, melynek összegét a Honlap hozzáadja a végösszeghez.

Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket vagy Eseményeket a kosarából a „Törlés” gombra kattintva.

A „Tovább a pénztárhoz” gombra kattintással a Vásárló folytathatja a megrendelését a Honlapon.

A megjelenő felületen a Vásárló (amennyiben előzetesen nem jelentkezett be a felhasználói fiókjába a Honlapon) választhat, hogy

  • amennyiben regisztrált Vásárlója a Honlapnak, úgy be tud lépni az oldalra a „Visszatérő vásárló vagy? mezőbe kattintva és belépési adatait megadva. Ha a Vásárló regisztrált korábban a Honlapra, de elfelejtette jelszavát, akkor a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni. („Elfelejtett jelszó?”)

   Másik lehetőség:

  •  a „Fiók létrehozása?” mezőben egy felhasználónév” és egy jelszó megadásával regisztrál a Honlapon.
  • Vásárlónak lehetősége van regisztráció nélkül vásárlásra. Ebben az esetben a megjelenő felületen a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a Számlázási adatokat:
   • Vezetéknév
   • Keresztnév
   • Cégnév (nem kötelező)
   • Adószám (nem kötelező)
   • Ország
   • Utca, házszám
   • Város
   • Irányítószám
   • Telefonszám
   • E-mail cím
   • Rendelés jegyzetek (nem kötelező)

Termékek rendelése esetén a Vásárlónak meg kell adnia a Szállítási adatokat. Vásárlónak lehetősége van a számlázási adatoktól eltérő címet is megadnia. Ehhez a „Szállítás másik címre?” lehetőséget kell választania a jelölőnégyzet bepipálásával.

Az adatok megadását követően az oldal jobb oldalán a “A rendelés tartalma” táblázatban láthatja a kiválasztott termékeket vagy Eseményeket, valamint itt még tudja módosítani a szállítás módját is. 

Az összesítő felületen a Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket vagy Eseményt, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.

Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, a Vásárlónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et. A megrendelés elküldésével a Vásárló elfogadja az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

Az oldal alján található „Megrendelés elküldése” gombra kattintást követően pedig, Vásárló véglegesen elküldi a megrendelését. A Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen és e-mailben is értesíti a Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható.

A rendelés feladása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.

A megrendelésének állapotát a regisztrált Vásárló a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Profilom” feliratra kattintást követően “Fiókom” menüpont alatt a “Rendelések” pontban. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható.

4.3 Termékek és Események ára

A Honlapon megjelenített termékek és Események vételára az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazó módon (bruttóban) van feltüntetve.

A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külön csomagolási költség azonban nem kerül felszámításra.

A termékek és Események ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre.

A fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és visszaigazoló levél alapján minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is, amennyiben a Vásárló olyan szállítási módot választott, amelyért a Szolgáltató díjat számít fel.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy a rendszer hibájából eredően, bárki számára felismerhető módon, hibásan feltüntetett árért, illetve a nyilvánvalóan téves, a termék vagy Esemény közismert nagyságrendű árától jelentősen eltérő, irreális árra (0 Ft). Ilyen esetekben a Szolgáltató nem köteles a terméket vagy Eseményt a Honlapon hibásan feltüntetett áron szolgáltatni. Hibásan feltüntetett ár esetén, Szolgáltató, a rendelés visszaigazolásában vagy azt követően ajánlja fel, a termék vagy Esemény valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli-e valós áron a terméket vagy Eseményt vagy sem.

4.4 Adatbeviteli hibák javítása

Vásárlónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (címek, fiók adatok), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból a piros X ikonra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

4.5 Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Vásárló által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Vásárló részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Vásárló által a vásárlás során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékek vagy Események felsorolását, mennyiségét, a termék vagy Esemény árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

Ha Vásárló rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Vásárló által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Vásárló között.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

4.6 Fizetés

4.6.1. Banki átutalással

A megvásárolt termékek vagy Események kifizetése banki átutalással is történhet. Ebben az esetben a Szolgáltató a vásárlást követően e-mailben tájékoztatja a Vásárlót az utaláshoz szükséges banki adatokról. A Vásárlónak 3 munkanapon belül kell átutalni a megrendelés teljes összegét a Szolgáltató bankszámlájára, különben törlésre kerül a megrendelése. Amennyiben egy Esemény megrendelése 3 munkanapon belül történik az Esemény időpontjához képest, akkor a Vásárlónak 12 órán belül kell átutalni a megrendelés teljes összegét.

Az egyedi termékek elkészítése és futárszolgálatnak történő átadása csak a teljes megrendelési összeg beérkezése után történik.

A Szolgáltató bankszámla adatai:

Kóta Viktória
KH Bank 1040 4065 8676 7172 8450 1002

4.6.2. Bankkártyás online fizetés

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni a bankkártya számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. A bankkártyás fizetés a Vásárló részére teljesen díjmentes.

Elfogadott bankkártyák:

 • Mastercard
 • Maestro
 • Visa
 • Electron
 • Amex

4.7 Számla

A Szolgáltató a kiállított elektronikus számlát a termék elkészítését követő és az Esemény díjának befizetését követő email üzenet mellékleteként küldi. 

Az elektronikus számlát a Billingo Technologies Zrt. minősített szolgáltató készíti el a Szolgáltató megbízásából. 

A Szolgáltató által kiállított elektronikus számla egy adóigazgatási azonosításra alkalmas, a számviteli és ÁFA törvények által szabályozott elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat. Az eredeti elektronikus számla, mint hiteles bizonylat igazolja az adófizetéssel összefüggő kötelezettségek és jogok meglétét, ezért az elektronikus úton kibocsátott számlákat elektronikus formában szükséges megőrizni a vonatkozó jogszabályok szerint.

A Szolgáltató által kibocsátott számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

Amennyiben az elektronikus számla nem elfogadható a Vevő számára, ezt e-mailben az info@kakasudvar.hu e-mail címen tudja jelezni a Szolgáltató felé.

4.8 Termékek kiszállítása

A termékek kiszállításáról, azok díjairól a Vásárló a „Fizetési és szállítási információk” oldalon tájékozódhat részletesen. A díjak tartalmazzák a kiszállítási díjat és a csomagolás díját.

4.8.1 Kiszállítás

A megrendelések kiszállítását a FoxPost futárszolgálat és a Magyar Posta végzi. 

4.8.1.1 Rendelés FoxPost csomagautomatába

 1. Rendeléskor válassza ki a lakhelyéhez legközelebb eső FOXPOST automatát. Automaták listája: https://www.foxpost.hu/csomagautomata-kereso/
 2. Ha a csomagja megérkezett az átvételi pontra, SMS-ben értesítik. Az üzenetben elküldött egyedi, csak Ön által ismert kóddal nyithatja ki az automata megfelelő ajtaját. Fontos: őrizze meg a kapott SMS-t, mert szüksége lehet rá, ha vissza szeretné küldeni a csomagot.
 3. Látogasson el az automatához, adja meg a kódodat és nyissa ki a rekeszét: a csomag tartalmáról csak Önnek van tudomása, így a folyamat nemcsak villámgyors, de rendkívül diszkrét is.

A szállítási idő a rendelés legyártását követően 2-4 munkanap. Speciális helyzet esetén a szállítási idő eltérhet az ajánlatban jelzettől. A szállítási késedelmekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A kiszállítás megkezdéséről e-mail üzenetben tájékoztatjuk.

Az automaták listájában tájékozódhat az adott helyszín nyitvatartásáról és az automaták ürítési/feltöltési idejéről. A csomag az értesítéstől számítva 3 munkanapig érhető el a csomagautomatában.

Csomagautomatába rendelés díja: 869 Ft

Csomagvisszaküldés csomagautomatából:

 1. Menjen vissza az automatához, ahol korábban átvette a küldeményt, amely a webáruházból rendelt terméket tartalmazta.
 2. Az érintőképernyőn válassza ki a „Visszaküldés” opciót. Adja meg az egyedi nyitókódot.
 3. Az ezután kinyíló rekeszbe tegye vissza a csomagot, aztán csukja be az automata ajtaját.

4.8.1.2 Rendelés házhozszállítással FoxPost futárszolgálattal

A szállítási idő a rendelés legyártását követően 2-4 munkanap. Speciális helyzet esetén a szállítási idő eltérhet az ajánlatban jelzettől. A szállítási késedelmekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. A kiszállítás megkezdéséről e-mail üzenetben tájékoztatjuk.

A kézbesítő a kézbesítés napján, telefonon egyeztet a címzettel a kiszállítást megelőzően. A küldemények kiszállítása munkanapokon 8:00-17:00 között történik.

Kérjük a csomagot kézbesítéskor a futár előtt szíveskedjék megvizsgálni, és esetlegesen a termékeken észlelt sérülés esetén kérje jegyzőkönyv felvételét és ne vegye át a csomagot. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem áll módunkban elfogadni!

Házhozszállítás díja: 1599 Ft

4.8.1.3 Rendelés házhozszállítással Magyar Postán keresztül

4.8.1.3.1 Ajánlott levélként házhozszállítás

A Szolgáltató a kisebb csomagokat (max. 50g) levélként, ajánlottan feladva kis boríték méretben tudja küldeni.

Házhozszállítás díja: 729 Ft

4.8.1.3.2. Postacsomagként házhozszállítás

A Szolgáltató a nagyobb csomagokat (max. 5 kg) postacsomagként tudja küldeni. A csomag 85%-ban a feladást követő második, illetve 95%-ban a harmadik munkanapon belül érkezik meg címzettjéhez. A Posta a küldeményt a címhelyen egy alkalommal kísérli meg kézbesíteni. Sikertelen kézbesítés esetén az értesítőben szereplő postán átvehető a csomag 10 munkanapon belül.

Házhozszállítás díja: 2090 Ft

4.8.1.4 Ingyenes házhozszállítás

16 000 Ft feletti megrendelés esetén ingyenes a házhozszállítás.

4.8.2  Személyes átvétel

Megrendelését személyesen az 1139 Budapest, Szegedi út 9/B. szám alatt veheti át. Személyes átvétel előtt időpont egyeztetés szükséges telefonon(+36-30-481-4858) vagy e-mail-ben (info@kakasudvar.hu)

5. Termék megrendelések feldolgozása és teljesítése

A megrendelések feldolgozása hétfőtől péntekig 10:00 és 16:00 óra között zajlik, munkaszüneti napok kivételével.
A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időszakon (hétfőtől péntekig 10:00 és 16:00) kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a megrendelési időn kívül történik, az azt követő munkanapon kerül feldolgozásra.

A Vásárló által megadott egyedi grafika tartalmáért (elírás, helyesírási hiba, grafikai hiba) és minőségéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Az ilyen típusú hibák nem minősülnek nyomdahibának.

A vásárló által megrendelt termékek elkészítése, a nyomdakész grafikai anyag Szolgáltatóhoz való eljuttatásától és a megrendelés teljes összegének a Szolgáltató bankszámlájára megérkezésétől számított 4 munkanapon belül történik meg, majd ezt követően kerül a termék a futárszolgálathoz. Nagy darabszámú (pl. 10-20 db) megrendelés esetén az elkészítési idő hosszabb lehet, erről a Szolgáltató előzetesen köteles tájékoztatni a Vásárlót.

Ha a Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott terméket nem áll módjában elkészíteni, köteles erről a Vásárlót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a Vásárló által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. 

A Szolgáltató nem vállal felelősséget az esetleges alapanyagok, leírások a beszállító, vagy rajta kívül álló okok miatt történő előzetes bejelentés nélküli változása miatt. A Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.

6. Elállási jog

6.1 Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Vásárló”).

A Vásárló a szerződés a Vásárló és a Szolgáltató közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Az elállási határidő:

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.”;
b) több termék szolgáltatásakor: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.”;
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: „amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.”;
d) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: „attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.”

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején megtalálható elérhetőségek igénybevételével (e-mail: info@kakasudvar.hu, levelezési cím: 1139 Budapest, Szegedi út 9/b)  a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a következő linken (https://www.kakasudvar.hu/wp-content/uploads/2020/03/Elállási-felmondási-nyilatkozatminta.pdf) keresztül elérhető elállási nyilatkozatmintát is, de nem kötelező. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 6. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vásárló elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárló levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy futárnak átadja) a terméket. Ha a termék jellegéből adódóan postai küldeményként nem adható fel, a termék visszaküldésének közvetlen költségét – azaz fuvarozási költséget – a Vásárló viseli.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli, kivéve, ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. Ha a Szolgáltató azonban nem vállalja át a visszaszállítás lebonyolítását, illetve költségét a Vásárlótól, akkor a Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.  Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli.

A Vásárló kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Szolgáltató tehát követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Vásárló kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

6.2 Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

Az elállási és felmondási jog nem illeti meg minden esetben a fogyasztót, mivel a Korm. rendelet 29. §-a – a felek eltérő megállapodása hiányában egyes termékek vonatkozásában – kizárja e jog gyakorlását az alábbi szolgáltatások és termékek vonatkozásában:

a) A felmondási jog hiánya a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében

A szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

b) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható ingadozásától függ.

c) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

E kivételszabály körébe a fogyasztó személyéhez kötött, illetve a fogyasztó egyedi utasításai alapján egyediesített módon vagy kifejezett kérésére előállított termékek tartoznak.

d) Az elállási vagy felmondási jog hiánya romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében.

A gyorsan romlandó termékek körébe tartoznak például a vágott virág.

e) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

f) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel.

g) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor.

h) Az elállási vagy felmondási jog hiánya olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából.

i) Az elállási vagy felmondási jog hiánya lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

Hang- és képfelvételek (CD, DVD), valamint a számítógépes szoftverek kapcsán a Korm. rendelet azt fogalmazza meg, hogy a fogyasztó akkor nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a csomagolást már felbontotta (felbontatlan csomagolás esetén természetesen az átvételtől számított 14 napon belül gyakorolható az elállási jog). A csomagolás felbontása esetén ugyanis lehetővé válik a fogyasztó számára a szerzői jogi védelem alá eső termék használata, valamint többszörözése is, amely sértené a szerzői jog jogosultjának érdekeit.

j) Az elállási vagy felmondási jog hiánya hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében.

Az előfizetéses szerződések tekintetében ugyanakkor az általános szabályok szerint gyakorolható a – jövőre nézve hatályos – felmondási jog.

k) Az elállási vagy felmondási jog hiánya nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében.

l) Az elállási vagy felmondási jog hiánya lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

m) A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási/felmondási jogát. Ilyen például az internetes felületről megvásárolható (letölthető) játék, zene, háttérkép, stb.

7. Szavatosság és jótállás

7.1 Kellékszavatosság

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés keretében vásárolt nem használt termék vásárlása esetén a Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem Vásárlóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

7.2 Termékszavatosság

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vásárló – választása szerint – az 7.1. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

A Vásárlót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Vásárlónak kell bizonyítania.

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

A Vásárló termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

7.3 Jótállás

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

7.4 Szavatossági igények érvényesítése

A szavatossági igényeit a Vásárló a Szolgáltató adatai pontban feltüntetett elérhetőségeken érvényesítheti, terjesztheti elő.

8. A digitális adattartalom működése, Műszaki védelmi intézkedések, Hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja http protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció nem titkosított, kivéve a személyes adatokat igénylő oldalakat, amely https protokollal van ellátva. A honlap rendelkezik SSL tanúsítvánnyal.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy indokolt esetben, bármely funkció elérhetőségét időlegesen valamennyi Vásárló vonatkozásában – ideértve különösen hálózati szegmens, becenév, e-mail cím, stb. – felfüggessze, vagy a funkció biztosítását véglegesen megszüntesse.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

9.1 Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken terjesztheti elő e-mailben (info@kakasudvar.hu) vagy telefonon (+36-30-481-4858). Kérjük, hogy jelezze a Szolgáltató felé az alábbiakat:

 • Megrendelő neve
 • Rendelési szám
 • Panasz típusa és leírása

Ha a panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet 3 évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőrzi – vesz fel. A Panaszfelvételi jegyzőkönyv minta a következő linken érhető el: https://www.kakasudvar.hu/wp-content/uploads/2019/01/Panaszfelvételi-jegyzőkönyv-minta.pdf

Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárlónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

9.2 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a fogyasztónak minősülő Vásárló, a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat és kezdeményezheti a Testület eljárását, illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes Békéltet Testülethez is, továbbá a következő jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Vásárló számára:

 • Panasztétel a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságnál,
  • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
   Levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
   GPS koordináták: X 19,071     Y 47,496
   Központi telefonszám: +36 1 459 4800
   Faxszám: +36 1 210 4677
   E-mail: nfh@nfh.hu
 • Online megkötött adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatos jogviták rendezése esetén felmerülő kérdésekkel forduljon ide bizalommal:

Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén lehetőség van arra, hogy a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják a következő linken [https://webgate.acceptance.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show] keresztül elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján.

Ehhez nem kell mást tenni, minthogy a fenti linken elérhető online platformon a fogyasztó beregisztrál, kitölt egy kérelmet hiánytalanul, majd elektronikusan beküldi a Békéltető Testület részére a platformon keresztül. Így a fogyasztók, a távolságok ellenére egyszerűen tudják érvényesíteni jogaikat.

Magyarországon a Budapesti Békéltető Testület (BBT) jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.

 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

Békéltető Testületek elérhetősége: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Szolgáltató székhelye szerint illetékes Testület a Budapesti Békéltető Testület

A Budapesti Békéltető Testület székhelye:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 • Bírósági eljárás kezdeményezése.

10. Ügyfélszolgálat

A Szolgáltató által működtetett ügyfélszolgálat az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül érhető el, e-mailben (info@kakasudvar.hu) vagy telefonon (+36-30-481-4858).

Ügyfélszolgálat nyitvatartása:

Hétfőtől Péntekig: 10:00-16:00 között

Az ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon nincs nyitva.

11. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

12. Az általános szerződési feltételek egyes rendelkezéseinek érvénytelensége

Amennyiben a jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, az nem eredményezi a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés érvényességét és a szerződés egyéb rendelkezései továbbra is hatályban maradnak. A szerződés hatályban maradó rendelkezéseit úgy kell értelmezni, hogy az a Szolgáltató és a Vásárló eredeti akaratát leginkább tükrözze.

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2021.06.08.

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el:

https://www.kakasudvar.hu/wp-content/uploads/2021/06/Altalanos-Szerzodesi-Feltetelek_2021.06.08..pdf

További letölthető dokumentumok:

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta:

KakasUdvar Elállási/felmondási nyilatkozatminta

Panaszfelvételi jegyzőkönyv minta:

KakasUdvar Panaszfelvételi jegyzőkönyv minta

Adatvédelmi incidens jegyzőkönyv minta:

KakasUdvar Adatvédelmi incidens jegyzőkönyv minta